מוקד הזמנות ושירות
עמוד הבית | שאלות ותשובות | צור קשר |
  הוסף למועדפים
www.creditech.co.il
אודות קרדיטק
אודות השירות
שערי מט"ח
כניסת משתמשים
צור קשר
 
תנאי שימוש


תנאי שימוש

1. חברת אי סי. פי. פיננסיים ח.פ 511089526 (להלן:"החברה"), מפעילה את אתר האינטרנט "קרדיטק" (להלן:"האתר"), המאפשר לגולש בו לבצע הזמנות לרכישת מט"ח ולשלמן בכרטיס אשראי (להלן:"לקוח" ו-"הזמנה", בהתאמה). 

2. הגלישה באתר מתאפשרת בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש. גלישה באתר ו/או שימוש באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו מהווה את הסכמת הגולש לקבל את תנאי השימוש ולנהוג לפיהם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש,  נאסר עליך לעשות כל שימוש באתר והנך נדרש לצאת מהאתר.

3. במסגרת ההזמנה איסוף עצמי בבית העסק באתר, יקבעו תנאי העסקה להמרת המט"ח שתבוצע בבית העסק במתכונת שתקבע מעת לעת על ידי החברה (להלן:"העסקה"), כאשר תנאי העסקה יהיו עפ"י שערי ההמרה שסוכמו עם הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, ללא תלות בשינויי שער אך בכפוף לאמור בסעיף 6 להלן, ובתנאי שהעסקה תבוצע בבית העסק בתוך המועד המוסכם שנקבע לכך בתנאי ההזמנה (להלן:"המועד הקובע"). הלקוח יבחר את בית העסק בו הוא מבקש לבצע את העסקה מתוך רשימת בתי עסק שתופיע באתר ותעודכן מעת לעת (להלן:"רשימת בתי העסק"). מובהר כי כל הפעולות שתבוצענה באתר תהיינה ביצוע הזמנה בלבד על ידי הלקוח וגביית סכום העסקה עבור בית העסק מראש, תוך סיכום מלא של תנאי העסקה.  

4. עוד מובהר כי העסקה לא תתבצע בשום מקרה באתר ו/או מול החברה, אלא בבית העסק בו יבחר הלקוח מתוך רשימת בתי העסק, ועל אחריות בית העסק בלבד. החברה אינה אחראית לעסקה ואינה מבצעת אותה בפועל, וכל תלונה ו/או טענה בגין העסקה יש להפנות לבית העסק בלבד. יחד עם זאת, הלקוח יהא רשאי לפנות לחברה לצורך בירור פרטים בנוגע לחיוב כרטיס האשראי של הלקוח בלבד, אך מובהר כי אין הדבר גורע ממתכונת העסקה כאמור לעיל, לפיה העסקה מתבצעת בבית העסק בלבד וכל הקשור ו/או הנובע ממנה לרבות ביחס לאחריות בגינה, תחול אך ורק על בית העסק. 

5. באחריות הלקוח יהיה להגיע לבית העסק לביצוע העסקה בתוך המועד הקובע. במקרה של איחור מהמועד הקובע, בית העסק לא יהא חייב לבצע את העסקה או לחלופין יהא רשאי לבצעה על פי השערים המעודכנים באתר ההזמנות של החברה. בעסקאות תשלומים מגולמת עמלה לכל תשלום ותשלום.

6. לחברה מוקנית הזכות להודיע לבית העסק לפי שיקול דעתה, שלא לכבד את ההזמנה, ובמקרה כאמור החברה תשיב ללקוח את כספו ככל שחויב כרטיס האשראי שלו כאמור. אם מסיבה כלשהי העסקה לא תבוצע בתוך המועד הקובע לרבות מטעם כלשהו הקשור בלקוח, אזי ככל שהתשלום בגין העסקה נגבה בפועל על ידי החברה, התשלום יושב ללקוח בערכו הנומינלי וללא כל פיצוי, וללא עמלת רכישת המט"ח הנהוגה אצל מנפיק כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. על אף האמור, במקרה שההזמנה לא תתממש לכדי עסקה בבית העסק, מטעם הקשור בחברה, יהא הלקוח זכאי להשבה כאמור ובתוספת עמלת רכישת המט"ח כאמור.  

7. על אף האמור בכל מקום אחר במסמך זה, מובהר לגולש כי במקרה של הזמנת מט"ח וקבלתו באמצעות משלוח,  תבוצע עסקה זו באמצעות סניף תל אביב של חברת צ`יינג` פלייס בע"מ.  מתן שירות המשלוחים כפוף לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה זכות שלא לכבד כל הזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק או להסביר את החלטתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות רלבנטיות בנוגע לכל הזמנה של שירות המשלוחים, לרבות אימות נתוני לקוח וקבלת אישור מחברת האשראי, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף לכל דין.

8. שירות משיכת מט"ח מכספומט"חים בנק לאומי (להלן: 'נקודות משיכה') יתאפשר מתוך רשימת נקודות משיכה שתופיע באתר ותעדכן מעת לעת. החברה אינה מתחייבת כי בעת משיכת השטרות בפועל מנקודת המשיכה אכן יהיה בו מלאי שטרות מתאים, וכן אינה מתחייבת לפריסה מסוימת ו/או לזמינות המט"ח בנקודות המשיכה ו/או לתקינות נקודת המשיכה, ויתכן שהלקוח יופנה לביצוע משיכה בנקודת משיכה אחרת. שירות זה יינתן בהיקף מטבעות ו/או סוגי שטרות מוגבל על פי שיקול דעת החברה מעת לעת. מובהר כי לחברה אין שום אחראיות משום סוג לזמינות שטרות המטבע הנמשך בכל זמן שהוא ו/או בכל נקודת משיכה ו/או בנקודת המשיכה אליה הופנה הלקוח ו/או לתקינות המכשיר בנקודת המשיכה ו/או לתקינות שטרות הכסף, שלמותם ומקוריותם. בסיום ההזמנה ישלח ללקוח מסרון (SMS) שיכלול קוד סודי לביצוע המשיכה שיהיה בתוקף למשך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה ובאחריותו המלאה של הלקוח לממש ההזמנה במסגרת זמן זו, וכן לבדוק את הסכום המתקבל בעת ביצוע המשיכה ואת תקינות השטרות. ביטול עסקה יתאפשר רק בחלוף מסגרת זמן זו. תלונה על תקלה בביצוע המשיכה תדווח לחברה עד 30 יום מביצוע ההזמנה, תלונה שתדווח לאחר 30 יום לא תטופל והלקוח יראה כמי שאין לו כל תלונה בעניין אותה פעולה. בכל מקרה מובהר כי ללאומי אין כל אחריות ביחס לשירות.

9.דפי האתר וכל המידע מכל מין וסוג שהוא המופיעים בו הינם רכושה וקניינה הפרטיים והבלעדיים של החברה.

10. זכויות הבעלות במידע, לרבות זכויות הפצה וכל קניין לרבות קניין רוחני ו/או אחר במידע, הינן בבעלות החברה. הסימנים והשמות המופיעים באתר הם סימנים ושמות מסחריים שהם קניינה של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה בסימנים אלה.

11. האתר בכללותו, דפי האתר וכל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשות הגולש כפי שהם (As Is) נכון לרגע זה.

12. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.

13. החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם לגולש עקב פגם ו/או תקלה ו/או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר ו/או את הגישה לאתר ו/או בכלל בגין השימוש ו/או הגלישה באתר ו/או כתוצאה מביצוע העסקה בבית העסק.

14. האחריות לגרום לכך שוירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת המצויה אצל הגולש ו/או למחשב של הגולש מוטלת על הגולש, והחברה תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך.

15. אין באמור בדפי האתר ו/או במידע משום הכוונה ו/או שידול ו/או ייעוץ ו/או כל פעולה אחרת לביצוע עסקאות ו/או השקעות ו/או פעולות כלשהן על ידי החברה, וכל פעולה כאמור היא באחריות הגולש בלבד.

16. אין החברה אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה.

17. קיימת אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו ו/או יפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות מסוגים שונים, אי דיוקים וכיו"ב. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם לגולש ו/או לצד ג` כלשהו עקב כך וכי החברה לא תישא בכל תוצאה ו/או הוצאה שהיא בעניין זה.

18. במקרה של מחלוקת או סתירה בין המידע כפי שהוא מופיע מעת לעת באתר ו/או במסמכים המוצגים באתר לבין האמור במסמכי החברה ו/או במסמכים אשר בשימוש החברה, יקבע האמור במסמכי החברה.

19. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמים אחרים. אין לחברה שליטה על או קשר עם אתרים אלה, ואין החברה נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם, ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה.

20. ידוע לגולש כי המידע הנמסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של החברה וכי החברה עשויה להפעיל תוכנות הצוברות מידע על פעילות הגולש באתר וכי  הגולש מסכים לכך מראש.

21. כל עסקה ו/או המרת מטבע באמצעות בית העסק כפופים להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכך שימוש הגולש באתר מהווה הצהרה כי לא ישתמש בשירותי החברה ו/או האתר לביצוע פעילות בלתי חוקית או אסורה לפי כל דין, לרבות ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות (לרבות לשם הלבנת הון).

22. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הגולש תחול על הגולש, והגולש ישא בכל תוצאה ו/או נזק העלולים לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הגולש ויהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

23. ביצוע תשלום בכרטיס אשראי יתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף כדין בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, אשר באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר. תשלום בכרטיס אשראי כפוף לאישור העסקה על ידי חברות האשראי ועל פי תנאיהן. בכל מקרה הגולש לא יהיה זכאי לקבל את המט"ח שהוזמן על ידו בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביית מלוא התמורה. העסקה שיבצע הגולש בבית העסק תחשב כסופית רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי שהנפיקה את הכרטיס בו בוצעה העסקה וכן על ידי בית העסק. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחברה לגבות את מלוא התמורה, ייחשב הדבר, באופן אוטומטי, כביטול ההזמנה על ידי הגולש על כל המשתמע מכך.

25. מובהר כי החברה איננה בנק, וכי השירותים הניתנים על ידה אינם שירותים בנקאיים מכל סוג שהוא.

26. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו באתר ו/או בצד שלישי כלשהו. החברה לא תהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין הגולש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר. 

27. החברה לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין הגולש לבין צד שלישי, ולא תהא אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד שלישי כלשהו.

28. החברה ו/או כל מי מטעמה לרבות מנהליה ובעלי מניותיה, לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בשום מקרה, בכל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד ו/או כספי ו/או אחר, שנגרם ו/או יגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו, אם וככל שייגרמו, מכל סיבה שהיא.

29. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים אך ורק דיני מדינת ישראל. 

30. לבתי המשפט המוסמכים עניינית בערים תל אביב או ירושלים בלבד תהא סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך הנובע מהשימוש באתר.

31. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש באתר בלשון זכר. בכל מקום בו משתמשים בתנאי השימוש בלשון זכר או בלשון יחיד, הכוונה גם לנקבה ולרבים במשמע, ולהיפך.

32. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 31/05/2016 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. עסקאות שהוזמנו באמצעות האתר קודם לשינוי יחולו עליהם הוראות תנאי השימוש שהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה.


 
 
מוקד הזמנות ושירות: 03-6226100 | כל הזכויות שמורות © | תנאי שימוש | נגישות | אבטחה 
Hosted by spd.co.il
Creditech on Facebook Creditech on Google+ Creditech on LinkedIn Creditech on Youtube
 
Developed by Webnoise